Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2014

homononsensus
2164 1c57 420

April 16 2014

homononsensus
6098 787e 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour
5840 26ae 420
Reposted fromfourstrings fourstrings viaeta eta
homononsensus
4384 cd26 420
Reposted fromperfekt perfekt viaeta eta

April 14 2014

homononsensus
3095 79cc 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour
homononsensus
3118 5066 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour
homononsensus
3129 42e7 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour

April 13 2014

homononsensus
Ale czy to wiadomo, na co ktoś patrzy? Sądzi się, że na to czy na tamto patrzy, a on może patrzy w siebie. O, w sobie też ma człowiek widoki.
— Wiesław Myśliwski, „Traktat o łuskaniu fasoli”
Reposted fromlifeless lifeless viaeta eta

April 09 2014

homononsensus
Ale nawet w jej śmiechu czegoś brakowało. Nigdy nie wydawała się prawdziwie szczęśliwa; zdawało się, że żyje, nieustannie czekając na coś innego. 
— Cecelia Ahern
Reposted frompesy pesy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

April 06 2014

♥♥dress♥♥ | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit vianeedtochange needtochange
homononsensus
0895 5954 420
3034 50ae 420
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viablackandwhite blackandwhite
homononsensus
4263 5899 420
Reposted fromamilak amilak viablackandwhite blackandwhite

April 05 2014

homononsensus
1016 6832 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour
homononsensus
1048 c564 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour
homononsensus
1758 e82b 420
Reposted fromstopme stopme viaeta eta
homononsensus
8476 92a9 420
Reposted fromblaackcoffee blaackcoffee viaeta eta

April 04 2014

homononsensus
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce
— Haruki Murakami, "Kronika ptaka nakręcacza"
Reposted fromjaskier jaskier viaszarakoszula szarakoszula
homononsensus
1053 1d07 420
Reposted fromsoupdujour soupdujour
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl